บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด จัดกิจกรรม อบรมนโยบายคุณภาพและความปลอดภัย ประจำปี 2020

โดยมีพนักงาน ในทุกระดับเข้าร่วมอบรมและฟังบรรยายจากผู้บริหาร ในหัวข้อนโยบาย ” ถูกต้อง ถูกตังค์ ทันเวลา ปลอดภัย” และได้ร่วมกันรับประทานอาหารและทำกิจกรรม 5ส.และ Big Cleaning day ภายใต้มาตรการป้องกันและคัดกรอง Covid-19 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2020.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์