ขอบเขตงาน : บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด

  • คำนวณและออกแบบก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันและก๊าซ รวมถึงการยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ

  • งานก่อสร้างอาคารต่างๆ งานถนน และระบบสุขาภิบาล

  • งานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ใหม่และติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนงานฝังถังใหม่ หรือเปลี่ยนถัง และเดินระบบน้ำมัน

  • งานถมบดอัดดิน

  • งานปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ รวมถึงงานจัดทำ และติดตั้ง ส่วนตกแต่ง และป้ายต่างๆ

  • งานดำเนินการขออนุญาตต่างๆ ได้แก่ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตกักเก็บน้ำมัน ขอสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ใบอนุญาตกิจการค้าน่ารังเกียจ และอื่นๆ ตลอดจนรับต่ออายุใบอนุญาตเช่น ธพน.4 เป็นต้นด้วย

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์