คณะผู้บริหาร

คุณชยุตม์พงศ์ สินสมุทรผดุง
ประธานกรรมการ

คุณสุภรา สินสมุทรผดุง
กรรมการผู้จัดการ

คุณสุวรรณี สินสมุทรผดุง
รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย SCM

คุณภานิชา สินสมุทรผดุง
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณรัฐฐสรณ์ เกียรตินันท์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์