ระบบวัดน้ำมันอัตโนมัติภายในถังน้ำมัน OPW’s Sitesentinel Nano

           ระบบวัดนํ้ามันอัตโนมัติ ทำงานบนหลักการใช้แท่งวัดนํ้ามัน ที่มีลูกลอยส่งสัญญาณแม่เหล็ก วัดระดับนํ้ามันอย่างต่อเนื่องในถังนํ้ามัน เพื่อคำนวณหาค่าปริมาตรนํ้ามันคงเหลือ แบบ Realtimeตลอดจนรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับบการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ด้วยภาพ แจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง

 • ตรวจติดตามนํ้ามันคงเหลือในถัง
 • สามารถมองเห็นบการจัดส่ง และการสั่งซื้อนํ้ามัน
 • ตรวจติดตามคุณภาพนํ้ามัน
 • ตรวจจับการรั่วไหลได้
 • ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน (ไม่ต้องเปิดไม้วัด)
 • ลดภาระรับผิดชอบต่อการสูยหายของนํ้ามัน
 • เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Model 924B แท่งไม้วัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ(Probe)

ตรวจติดตามน้ำมันคงเหลือในถัง ตรวจติดตามคุณภาพน้ำมัน ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน(ไม่ต้องเปิดฝาใช้ไม้วัด)
ลดภาระรับผิดชอบต่อการสูญหายของน้ำมัน เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 • Stainless Steel seamless probe – IP 68
 • Two Floats – Product & Water, Optional third density float
 • Product: Accuracy - +/- 1 mm, Water: Accuracy +/- 1 mm
 • Five Thermistors (จุดตรวจนับอุณหภูมิ) - Temp. Accuracy +/- 0.5 °C; Resolution+/- 0.1 °C
 • Fits in 2, 3 & 4 inch riser pipes
 • Standard Lengths ranging from 53 to 238 inch
 • Custom length starts from 18 inch
 • Smart Probe – Automatic profile detection in console
 • Supports Automatic Leak Detection 0.1 or 0.2 GPH
 • Operating Temperature: -40°F to 158°F (-40°C to +70°C)
 • Certified by ATEX & UL Easy to install

 RS232 – 1 Port
 RS485 – 1 Port
 RS422 – 1 Port
 TCP/IP – 1 Port
 USB – 2 Ports
 Relays – 2 In-built, external 4
 Buzzer
 Micro SD card

เครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติในถังน้ำมันใต้ดิน

ระบบวัดน้ำมันอัตโนมัติเพื่อคำนวณหาค่าปริมาตรน้ำมันคงเหลือแบบ Realtime
ตลอดจนรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ด้วยภาพแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง
 • หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 7 นิ้ว Touch Screen
 • แสดงภาพรวมของถังน้ำมันได้ 12 ถัง 12 Products 24 sensors
 • จอแสดงภาพระดับน้ำมัน/น้ำ, ปริมาตร และอณุหภูมิ ในรูปแบบภาพ Graphic
 • ค่านำ้มันคงเหลือ รวมถัง ปริมาตรรวม,สุทธิ และเทียบอุณหภูมิ
 • แสดงเป็นรูปแบบปฏิทิน & จอที่ใช้บ่อยๆ ง่ายและรวดเร็วต่อการนำเสนอรายงาน
 • ทำงานบน Web Base ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน การตั้งค่า และการตรวจติดตาม โดย Remote เข้ามาดู
 • ดูผ่าน มือถือ Tablet ด้วย VNC App
 • รายงานผล
  • ค่าการรับน้ำมัน
  • การเตือนต่างๆ ทั้งในขณะปัจจุบัน และที่ผ่านมา
  • ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน
  • ปริมาตรน้ำมันคงเหลือในแต่ละกะ
 • ตั้งค่าการส่งผลต่างๆ ทาง email/SMS/Print เป็นรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
 • Auto Calibration & Reconciliation (ACR) เป็น ฟังก์ชั่นเสริม
 • สามารถเก็บข้อมูลน้ำมันคงเหลือต่อนาทีได้
 • ส่ง email หรือ SMS แจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว
 • เชื่อมต่อกับระบบ POS ทั้งของตู้จ่าย หรือ ระบบ POS Network

For sales enquiries, please contact our master distributor

Thailand : Padungsilpa Engineering Co.,Ltd. (PSE)

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์