นโยบายด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และสารเสพติด

นโยบายด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม
และสารเสพติด กลุ่มบริษัทในเครือผดุงศิลป์

กลุ่มบริษัทฯ ในเครือผดุงศิลป์ฯ  จะดำเนินการโดยยึดถือนโยบายด้านสุขภาพอนามันความปลอดภัยของพนักงาน ( ลูกจ้างและผู้รับเหมา)  และปกป้องสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ  ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านนี้เทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่น ๆ ของบริษัทฯ  ซึ่งผู้บริหารตามสายงาน  จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน (ตลอดจนผู้ค้าช่วงและผู้รับเหมา) ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนโยบายด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้วางไว้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

นโยบายด้านสุขภาพอนามัยในการทำงาน

เป็นนโยบายของบริษัทฯ  ที่จะ

 • ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานในทุกกรณี
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าและผู้รับเหมา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จะดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

นโยบายด้านความปลอดภัย

เป็นนโยบายของบริษัทฯ  ที่จะ

 • ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องลูกค้าและประชาชน
 • ป้องกันอุบัติเหตุ เหตุบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน
 • พยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาให้พบและขจัดเสีย หรือควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นโยบายด้านสภาพแวดล้อม

เป็นนโยบายของบริษัทฯ  ที่จะ

 • ปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อมาตรฐานตลอดจนปรับปรุงการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน เกิดความห่วงใยและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเน้นให้เห็นว่าภาระหน้าที่ในการปฏิบัติอันสมควรนั้น เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

นโยบายด้านสิ่งเสพติด

เป็นนโยบายของบริษัทฯ  ที่จะ

 • สอดส่องดูแล และป้องกันมิให้พนักงานของบริษัทฯ เสพ ครอบครอง ใช้ แจกจ่าย หรือขายสารเสพติด หรือยาที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน ตลอดจนระยะเวลาการทำงาน โดยกำหนดบทลงโทษขั้นรุนแรง และดำเนินการทางกฏหมายทันที ในกรณีที่ตรวจพบ
 • ไม่อนุญาตและห้ามโดยเด็ดขาด มิให้พนักงานเสพเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติดหรือสารเสพติด อื่น ๆ ที่มีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน   และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงานและผลงานของพนักงานอื่น ๆ และบริษัทฯ โดยรวม
 • ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนให้พนักงานที่มีปัญหาเรื่องการติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด เข้ารับการรักษาตามความเหมาะสมทันที ก่อนที่จะมีปัญหาต่อการทำงานของพนักงาน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์