บริษัทในกลุ่มผดุงศิลป์ จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 …

บริษัทในกลุ่มผดุงศิลป์ จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2017 เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติกับพนักงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี โดยวิทยากรจาก เทศบาลอำเภอเมือง ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2017

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์