ขอขอบพระคุณบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจใช้ถังน้ำมันใต้ดิน PERMATANK ในสถานีบริการภายใต้ Brand “PT” และกรุณาประเมินผลการทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลงาน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์