บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ร่วมกับ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลคลองควาย

จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2023 ให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอนการเผชิญเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย 26/12/2023.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์