บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับรางวัลคุณภาพ ระดับเพขร ซึ่งมอบให้แก่ผู้ผลิตที่ได้รับรางวัลคุณภาพ ติดต่อกันตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ทีมผู้บริหาร ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม 2023 STI Quality Control Meeting ที่ 2023 STI Quality Control Meeting at Crowne Plaza Chicago Ohare Hotel in Chicago ,USA
ทั้งนีัเพื่อรับทราบและทบทวนการควบคุมคุณภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก STI จากบริษัทต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกา จะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพถัง Permatank ที่บริษัทผลิตให้ดียิ่งๆขึ้นไป
นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับรางวัลคุณภาพ ระดับเพขร ซึ่งมอบให้แก่ผู้ผลิตที่ได้รับรางวัลคุณภาพติดต่อกันตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตลอดจนรับมอบประกาศนียบัตร Permatank Top Producer และ ผู้ผลิตที่มียอดผลิตเกิน 7 ล้านแกลลอน
ผลงานและรางวัลทั้งหลาย เป็นเพราะบริษัทได้รับโอกาสในการรับใช้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และหวังว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกท่าน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์