งานยกหลังคา ขนาด 14.65×28.00 เมตร ด้วยทีมงานมืออาชีพของ บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด

ซึ่งให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน มีการตรวจสอบอย่างรัดกุมก่อนเริ่มทำการยกหลังคา
1.ตรวจความพร้อมของทีมงาน คนขับรถเครน และผู้เกี่ยวข้อง ด้วยการวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติด ตลอดจนทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
2.ตรวจสอบสภาพรถเครน ก่อนเริ่มงานทุกคัน โดยตรวจยืนยันเอกสาร ปจ.2 กับสภาพรถปัจจุบันโดยรอบ
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ สายสลิง สเก็น ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ว่าไม่มีการชำรุดบกพร่องและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
4. เตรียมพื้นที่การทำงาน ด้วยการกั้นบริเวณ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ทำงานโดยเด็ดขาด
5.ตรวจสอบตำแหน่งยืนและขารับเครน มี Plate รองรับที่เหมาะสม และสภาพพื้นดินสามารถรับน้ำหนักได้ ไม่อ่อนยวบ
6.ก่อนทำการยก ทำการทบทวนแผน และซักซ้อมขั้นตอนการทำงาน กับทีมงานจนเข้าใจอย่างแน่ชัด
บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานภายใต้นโยบาย ถูกต้อง ถูกตังค์ ทันเวลา และปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องมีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ รวดเร็วทันเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ตลอดจนให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์