กลุ่มบริษัท ผดุงศิลป์ จัดอบรมสัมมนาและทำกิจกรรม นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย ประจำปี2022

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตามนโยบาย “ถูกต้อง ถูกตังค์ ทันเวลา ปลอดภัย” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2022.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์