บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ร่วมกับ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี

จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2021 ให้กับพนักงานบริษัททุกระดับ เพื่อให้เกิดความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอนการเผชิญเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2021

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์