เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 พนักงาน กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี2019

ซึ่งกลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงและมีความรู้ ความชำนาญในการปฐมพยาบาลเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์